miércoles, 12 de marzo de 2014

IMPACTO-FITOS
Mulleres Colleiteiras nace o 8 de Marzo de 2013 e funciona como proxecto piloto dende o mes de abril de 2013. A fase de sensibilización previa é clave no éxito inicial da iniciativa. A posta en marcha de a experiencia Piloto no barrio de Monte Alto dá comezo de forma efectiva en Abril de 2013.

FITOS INTERNOS
En canto as traballadoras, son máis de 20 mulleres as que están participando de forma activa nesta iniciativa dende o seu inicio ata a actualidade, se percibir retribución ningunha, de forma completamente voluntaria.

Durante ese tempo, as mulleres participantes están a recibir formación específica en
áreas de xestión empresarial e ténicas de venda, entre outros. Así mesmo, traballouse por o empoderamento das traballadoras, implicándoas en todo o proceso organizativo e de implementación.

As súas funcións son, entre outras: organizar as quendas e calendarización, captación de novos puntos de recollida, atención ao cliente, asistencia a formación e reunións formativas... así como no traballo de cara ao público: asistir e impartir charlas, postos informativos, entrevistas de raio, reportaxes televisivas, captación de novos clientes...

Trátase dun proceso gradual de empoderamento e capacitación para a obtención de habilidades e profesionalización das traballadoras.

Neste sentido detéctanse múltiples avances e unha mellora significativa da implicación das mulleres no proceso e sobre todo, o incremento da autoestima e de actitudes activas.

FITOS EXTERNOS
En canto aos logros de carácter externo, destacar o impacto mediático (medios
televisivos, radiofónicos e prensa, que se poden consultar na memoria anexa) e na
cidadanía.
O obxectivo é lograr a implicación de todos os axentes participantes, poderes públicos,
técnicos e cidadanía de forma que actúe como rede capilar que multiplica o alcance das accións. Polo tanto, trabállase paralelamente para buscar colaboradores e xerar sinerxías de traballo óptimas:

- Administración pública:
Concello de Coruña e limítrofes

Deputación e Xunta de Galicia
Universidade de Coruña

EMALCSA e Edar de Bens
-Sector privado:
Xestor autorizado: empresa Reciflú, reciclaxe de fluídos e sólidos.
Erosky-Vegalsa: cesión de espazo para puntos de recollida

- Sector asociativo
Asociacións de Veciños: de Monte Alto, Os Castros, Os Rosais...
Fundación Ronsel, Fundación Paideia, Cruz Vermella
Institutos e colexios como vía de difusión e puntos de recollida.

FUTURO

O impacto social irase incrementando na medida que amplíen o seu ámbito territorial e a súa actividade, así como a súa capacidade para difundir a súa iniciativa e crear unha rede corporativa para compartir a súa experiencia e modelo con outras entidades, grupos ou espazos territoriais que inicien un Proxecto similar.

O ámbito de actuación territorial estenderase de forma gradual a outros barrios da
Coruña e Concellos limítrofes; incrementando a recollida a maior escala, en bares, restaurantes e grandes produtores, o que permitirá incrementar a produción e os postos de traballo, sempre de forma sostible e co obxectivo de reutilizar o residuo reciclado no ámbito local, co mínimo custo enerxético e económico.

Estudaranse ademais novas vías de mercado: tratamento e reutilización do aceite a cargo da propia empresa; recollida e reutilización doutros residuos ou a prestación de servizos relacionados.
PREMISAS DO TRABALLO
            
 Promover o emprego feminino
Trátase de fomentar o emprego feminino como medida de acción positiva fronte a unha cultura e sociedade que prima o emprego masculino, considerando as mulleres como principal motor do tecido comunitario e
doméstico así como do coidado e sustentabilidade dos seus fillos.
O diagnóstico comunitario e individualizado por unidades de convivencia e os traballos de empoderamento realizados coa poboación dos asentamentos chabolistas reflicten o rol básico e fundamental que asumen as mulleres nos procesos de cambio, apostando por un futuro mellor para os seus fillos.
Polo tanto se plantexa a creación desta alternativa de autoemprego para as mulleres con motivación polo cambio e pola mellora das súas condicións de vida, fomentando as actitudes pro-activas de inserción social fronte ás actitudes pasivas de continuidade da dependencia e da exclusión.

Promóvese a motivación polo cambio e a mellora social das mulleres, priorizando a aquelas que teñan unha situación de maior vulnerabilidade e avaliando do mesmo xeito as que xa dispoñan de certas capacidades e
experiencia de traballo como as que se dispoñan a aprendelas, amosando un afán de superación e de crecemento persoal.

Promover o ciclo completo, dende a recollida ata a reutilización, nun proceso local e de baixo custe.
Trátase de promover un proceso local e de baixo custe fronte a intervencións custosas e de maior impacto na contaminación medioambiental.
 No desenvolvemento do procesado do aceite diferéncianse varias etapas que nos permitirá ir asumindo pouco a pouco a intervención ata abarcar o proceso total e pechar o ciclo de xestión do aceite nun proceso local.

1. Recollida selectiva do aceite: combinando os sistemas de puntos de recollida fixos: colectores de 240L distribuídos en lugares estratéxicos de doado acceso e tránsito fluído; recollida porta domiciliar, recollida en restaurantes, bares e grandes produtores.

2. Almacenamento do aceite á espera do seu tratamento:
Actualmente o aceite recollido almacénase nun depósito homologado propio (tank de 1000 l. metálico con indicador de nivel) situado nun Punto Limpo Municipal. Posteriormente, estudarase a posibilidade de procurar un local de almacenamento de maior capacidade e de uso propio.

3- Tratamento do aceite para o seu uso posterior:
Neste período inicial a xestión e transformación é a cargo dun xestor autorizado, Empresa de Reciclaxe de Fluídos e Sólidos (Reciflu), ubicada en Narón.

O obxectivo a longo prazo da empresa será converterse en xestor autorizado cuxo obxectivo final sexa a utilización directa do biocombustible tras un proceso mínimo de transformación para permitir a súa utilización a nivel local, evitando así un consumo innecesario de enerxía e crear un modelo empresarial viable e eficiente.
Conseguir pechar o ciclo do aceite a nivel local por parte dun colectivo de mulleres en exclusión social traballando conxuntamente coa cidadanía e xestionando a súa transformación para utilizar o biocombustible
nas instalacións de calefacción ou piscinas da Universidade de A Coruña ou dos equipamentos do Concello, aportaría un alto valor engadido á proposta de emprego destacando o traballo en rede e a responsabilidade social das nosas institucións ademais de aportar unha proposta eficiente na reutilización do residuo fronte ao custe económico e medioambiental do seu transporte e transformación fóra de Galicia.
Así, a partir dunha actividade de baixo custe se xeraría emprego para man de obra desempregada local, se evitaría o consumo enerxético do transporte da materia e ésta tería unha transformación mínima para un uso a nivel local

Promover a inserción sociolaboral
Trátase de empregar o excedente de man de obra da poboación en exclusión fronte a alternativas tecnolóxicas e custosas que substitúan o traballo humano. E, deste xeito, mellorar as relacións sociais que favorezan a inclusión social destas mulleres traballadoras.
Esta iniciativa pretende amosar o interese de persoas excluídas socialmente de reintegrarse na sociedade e de participar activamente nela.
A experiencia compartida coas mulleres dos asentamentos de Pasaxe e Rañas amosa que as medidas económicas de inserción social (como a RISGA) lonxe de acadar o seu obxectivo de promover un itinerario de inserción se converten en ferramentas que apuntalan e perpetúan a dependencia. Detéctase unha carencia de ferramentas e de recursos humanos precisos para implementar, acompañar e dar seguimento ao itinerario de inserción complementario á tramitación da prestación social.

Esta proposta preséntase coma unha ferramenta real de inserción social que nace do traballo cercano e directo coas mulleres dos poboados chabolistas, do coñecemento das súas aspiracións e capacidades e da súa implicación e motivación en levar adiante un proxecto real de inserción.
PERTINENCIA DO PROXECTO


De tipo económico e ambiental: recollida selectiva do aceite

Na situación actual, a falta dunha recollida selectiva, o aceite doméstico que se verte polo vertedoiro, ocasionando altos custes de mantemento para as redes de sumidoiros e, sobre todo, para as instalacións das depuradoras que os procesan. Xa na depuradora, a auga pasa por unha serie de etapas de separación e filtración que inclúe a retirada de sustancias que quedan flotando, entre as que se atopa o aceite.

Desta separación se obtén un residuo graxo moi deteriorado que pode recibir distintos tratamentos pero que será moi pouco adecuado como combustible.   O seu destino pode ser o vertido, a incineración ou a compostaxe, pero incluso a compostaxe destas graxas sería moi problemático por estaren contaminadas.
Estas solucións non son ambientalmente satisfactorias.

Aínda tras esta etapa de desengraxado, na auga residual queda unha porcentaxe significativa (30% ó 40% aproximadamente) referida a graxas de partículas máis finas que pasan ás etapas posteriores e que representa o aceite vexetal que acaba chegando aos ríos, mares e acuíferos en xeral.

Por outro lado, o aceite doméstico que se verte polo vertedoiro, ocasionando altos custos de mantemento para as rede de rede de sumidoiros e para as instalacións das depuradoras que os procesan, supoñendo un gasto estimado de 2,40 € por cada litro de aceite vertido.

Si optamos por facer unha recollida selectiva do aceite, teremos un dobre beneficio, tanto económico como medioambiental:

- aproveitamos un recurso moi enerxético: o aceite podería utilizarse como biocombustible (aceite de elevado poder calorífico), o que evitaría a emisión de importantes cantidades de CO2 á atmosfera, pois é un combustible máis limpo que os fósiles. Deste xeito conseguimos a redución na xeración do residuo urbano procedendo á súa reutilización e reciclado.
- resolvemos o problema do vertido (custes de separación na depuradora, custes de tratamento do residuo graxo, problemas de contaminación ambiental na auga, etc.)

De tipo social e local: inserción socio laboral de mulleres en exclusión social e xestión local do proceso.
Para aumentar a rendibilidade da proposta e para dar cumprimento ao aumento da empregabilidade do colectivo en exclusión social co que traballamos, apostamos por un traballo manual e con baixo custe de
inversión fronte a unha solución de custosa inversión en tecnoloxía e de baixa empregabilidade.

“ Mulleres Colleiteiras” combina perfectamente a obtención de valor económico e a obtención de valor social e ambiental vinculados á implementación do proxecto. É ademais, un servizo para o cidadán que
actualmente non ten cuberta esta necesitade de desfacerse dun residuo contaminante.

Desta forma, a diferenza das iniciativas que están a funcionar mediante a recollida no sector da hostalaría, Mulleres Colleiteiras pon ao alcance do cidadán a posibilidade de reciclar este residuo dunha forma sinxela, e polo tanto supón unha vantaxe ao acceder a unha bolsa de demanda que non está a ser atendida.
DESCRIPCIÓN DO PROCESO

Seleccionamos a recollida de graxas domésticas como principal residuo urbano a xestionar, por non existir aínda unha recollida selectiva deste produto e seren un campo aínda sen controlar por grandes empresas e sen concesionar por parte dos Concellos, e realizamos o estudo de viabilidade vinculado ao autoemprego para as mulleres.

Nesta fase previa trátase de desenvolver un proceso inicial moi intenso de aprendizaxe social e organizativo, ademais do empoderamento que permita ás mulleres sentir a alternativa de autoemprego creada como propia e xestionada baixo a súa responsabilidade.

 EXPERIENCIA PILOTO NO BARRIO DE MONTEALTO

Froito da necesidade de por en práctica esta experiencia para analizar e valorar posibles problemas, debilidades, fortalezas, etc. e coñecer ademais a opinión dos/das participantes e dos traballadores/as…
Contactouse coa Asociación de Veciños do barrio de Montealto para por en marcha a iniciativa.
A idea desta proba é poder testear a organización do traballo, o método e as aptitudes das mulleres para a recollida do aceite, así como coñecer as valoracións dos veciños/as en relación ao proceso de recollida.
Os resultados desta iniciativa maniféstase por un lado na poboación obxecto e as participantes, con máis de 20 mulleres; o impacto mediático (medios televisivos, radiofónicos e prensa) e na cidadanía.
A posta en marcha da experiencia Piloto no barrio de Montealto dá comezo de forma efectiva en Abril de 2013.
A disposición por parte da Asociación de veciños permite o contacto coa cuidadanía que acolle o proxecto como propio e valoran o aspecto social e ambiental así como o servizo prestado.
A colocación dos puntos de recollida ten un efecto inmediato, comezando a recollida de forma rápida. Así mesmo, o contaxio da iniciativa a outros barrios e persoas, que demandan este servizo é palpable, manifestando o seu interese expreso dende colexios, asociacións de veciños e concellos limítrofes.

Actualmente, están en funcionamento 15 colectores, distribuídos fundamentalmente en Monte Alto, e noutros 3 puntos estratéxicos fóra do barrio.

A planificación pretende realizar un proceso de implementación gradual, no cal se irán desenvolvendo as etapas de acordo coa experiencia dos implicados/as, os resultados obtidos e os medios dispoñibles; coa idea de que as traballadoras se vaian formando progresivamente, ao mesmo tempo que melloran e consolidan as súas capacidades. Deste xeito, preténdese acadar o obxectivo de crear un modelo empresarial viable, sostible e coherente coa realidade ata ofrecer un servizo integral de recollida reutilización do, tratamento e aceite recolectado.


PROCESO PARTICIPATIVO
Durante todo o proceso de creación da empresa, contase coa implicación e participación das mulleres dende a fase inicial, asistindo ás reunións informativas e de organización, así como as xornadas formativas de capacitación necesarias para levar a cabo a actividade.

Preténdese con isto, construír conxuntamente unha iniciativa propia das mulleres traballadoras, cunha visión estratéxica e loxística adaptada ás súas competencias.

O grupo de mulleres colleiteiras, participa activamente de todos os procesos que atinxen a posta en marcha desta proposta. Este punto é especialmente importante de cara ao obxectivo principal do proxecto que é que sexan as xestoras da empresa, incrementando progresivamente as súas responsabilidades en función das capacidades adquiridas.

Promóvese a motivación polo cambio e pola mellora das súas condicións de vida, fomentando as actitudes pro-activas de inserción social fronte ás actitudes pasivas de continuidade da dependencia e da exclusión.

Nesta fase previa trátase de desenvolver un proceso inicial moi intenso de aprendizaxe social e organizativo, ademais do empoderamiento que permita ás mulleres sentir a alternativa de autoemprego creada como propia e xestionada baixo a súa responsabilidade.

Blog de la Asociación de Vecinos de Los Rosales, 21/02/2014: Mulleres Colleiteiras
Mulleres Colleiteiras en la web municipal
http://coruna.es/servlet/Satellite c=Page&cid=1134487388083&idioma=es&itemID=1263846139238&itemTemplate=Portal-
Entidad-Detalle&itemType=Entidad&pagename=Portal%2FPage%2FPortal-SubportadaSeccion

La Opinión A Coruña, 25/01/14: "Yo quiero llegar a algo"

La Opinión A Coruña, 25/01/14: "Yo quiero llegar a algo"http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2014/01/25/quiero-llegar/805064.html


Revista Mirador de Hércules, enero 2014: Mulleres Colleiteiras en Monte Alto